Меню
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Flag Counter Flag Counter

Рекомендації щодо проведення гурткового заняття

ЗАВАНТАЖИТИ
 

 

Рекомендації

 щодо проведення гурткового заняття

 

 

 

«Діти повинні жити

у світі краси, гри, казки,

музики, малюнка, фантазії, творчості».

(Сухомлинський В.А.)

 

 

І. ДОКУМЕНТИ РОЗПОВІДАЮТЬ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ПОЗАШКІЛЬНУ ОСВІТУ

(ВИТЯГ)

СТАТТЯ 4. Позашкільна освіта

     Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України «Про освіту», цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

 

СТАТТЯ 5. Структура позашкільної освіти

     Структуру позашкільної освіти становлять:

позашкільні навчальні заклади;

  • інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать:загальноосвітні навчальні  заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І - II рівнів акредитації;
  • гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
  • клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
  • культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи;
  • фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.
  •  

СТАТТЯ 5. Структура позашкільної освіти

1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,  уподобань та інтересів.

2Позашкільна освіта здобувається громадя­нами в  позаурочний та позанавчальний час у позашкільних навчальних закладах та  в інших навчальних закладах як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм влас­ності, в тому числі в школах соціальної реабілі­тації, міжшкільних навчально-виробничих комбіна­тах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І — II рівнів акредитації.

       Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських організацій, товариств, фондів.

3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встанов­леному для громадян України.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

 

Гурткове заняття - центральна частина безпосереднього спілкування педагога з вихованцями, що є ілюстрацією того, як на практиці здійснюється його педагогічна діяльність.

Для того щоб заняття було яскравим, цікавим, навчальним, виховним та розвиваючим, його треба ретельно підготувати, спланувати:

-  визначити комплексну мету (навчальну, виховну, розвиваючу);

-  відібрати відповідні форми та методи роботи;

-  чітко обміркувати логіку та наступність етапів навчального заняття;

-  продумати методичне та технічне забезпечення заняття;

- створити сприятливий мікроклімат на занятті;

-  пробудити активність кожної дитини.

    Головне завдання педагога полягає в організації роботи дітей, активізації їх розумової та творчої діяльності, зацікавленні та спонуканні їх до здобуття нових знань та набуття конкретних умінь та навичок.

Проведенню цікавого гурткового заняття допоможе:

- пояснення навчального матеріалу та організація роботи дітей на доступному для них рівні, у зручному темпі; чітке, структуроване, поетапне пояснення матеріалу або навчання практичній операції;

- установка на розуміння змісту та практичне значення одержаних знань;

-  обов’язкова організація “зворотнього зв’язку”;

- створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу кожної дитини.

 

Загальні вимоги до проведення занять

 

 Загальнопедагогічні вимоги

 

1. Пріоритет особистості дітей в організації освітнього процесу.                                                            

2. Врахування вікових та індивідуальних наукових особливостей вихованців.    

3. Орієнтація на процес навчання.                                     

4. Орієнтація на особистісні досягнення гуртківців

5. Створення емоційно-актуального фону заняття.

6. Педагогічний такт і культура мови.

7. Пізнавальна  самостійність вихованців

8. Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань заняття.

9. Безперервний поступ

 

Дидактичні вимоги

 

1. Раціональне використання кожної хвилини заняття.

2. Раціональна єдність словесних і практичних методів навчання.

3. Використання активних методів навчання.

4.Звязок з раніше вивченим досвідом, набутим учнем.

5. Формування вмінь учнів  самостійно здобувати знання і  застосовувати їх на практиці.

6. Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу.

7. Використання сценарних варіантів занять, які забезпечуються різноманітними носіями інформації.

 8.Заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом заняття.

9. Організоване закінчення заняття

 

Психологічні вимоги

 

  1. Врахування психологічних особливостей кожного гуртківця.

2. Нормальний психічний стан і  стійкий настрій керівника, учнів. 

3. Розумна вимогливість і доброзичливість керівника до учнів.

4. Педагогічна етика і психологічний такт.                          

1.Температурний режим навчання.

2. Норми освітлення.

3. Провітрювання

4. Відповідність нормативам меблів.

5. Чергування видів навчальної

роботи і різноманітність методів

 

 

Поради керівникам гуртків

 

1. При підготовці до заняття опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на занятті.

2. Вивчіть матеріал цього розділу.

3. Проаналізуйте навчальний матеріал.

4. Сформулюйте мету заняття. Дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті заняття.

5. Представте колектив групи, окремих вихованців, постарайтесь намітити їхній шлях до реалізації задач заняття.

6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даних дітей.

7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії.

8. Обміркуйте структуру заняття, його хід.

9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті.

10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану.

11. Перевірте себе:

а) які факти, загальні поняття повинні бути засвоєні на занятті;

б) яке вміння формуються на даному занятті;

в) які світоглядні поняття, моральні чи естетичні оцінки необхідно сформувати на даному занятті;

г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в учнів при вивченні даного матеріалу.

 

Перелік питань до аналізу та самоаналізу навчального заняття

 

1. Готовність приміщення, організація роботи гуртку, секції, клубу.

2. Дотримання техніки безпеки.

4. Визначення теми заняття, її місця у навчальному курсі.

5. Зміст заняття: відповідність змісту програмі. меті; спрямування на розвиток творчих здібностей, інтересу до навчання; зв’язок із сучасністю.

6. Тип навчального заняття, доцільність вибору такого типу.

7. Структура навчального заняття: наявність етапів, їх послідовність; відповідність структури типу заняття.

8. Методи і форми навчання: відповідність меті, змісту та типу заняття, віковим особливостям вихованців; використання засобів індивідуалізації та диференціації навчання; методика оцінки знань та умінь вихованців; ефективність використаних методів.

9. Система роботи педагога: вміння організувати роботу дітей, проведення інструктажу щодо виконання практичної роботи; фахова підготовка педагога; зовнішній вигляд, стиль, такт, тон поведінки; роль педагога у створенні мікроклімату.

10. Організація роботи вихованців: залучення гуртківців до подолання труднощів, розвиток нестандартного, образного, логічного та творчого мислення, використання різних засобів підвищення інтересу до теоретичного матеріалу (словесних, наочних, практичних); запис у зошитах, обговорення малюнків, схем тощо; залучення дітей до самостійного пояснення явищ, які вивчаються, доказів до побудови висновків, тощо); застосування нетрадиційних, інноваційних, інтерактивних форм роботи;

11. Емоційні контакти: формування емоційно-вольових якостей гуртківців, виховання працьовитості, ініціативності, діловитості, майстерності, уміння помічати успіхи, недоліки, такт у роботі з дітьми.

12. Узагальнення та закріплення теми: завдання для перевірки знань, умінь, навичок гуртківців, підхід до аналізу і оцінки занять (робота з усім складом гуртка, групою, індивідуальна робота);

13. Завдання додому

14. Підведення підсумків заняття.

 

Схема-конспект гурткового заняття

 

Тема заняття

Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна)

Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; комбінований)

Вид заняття

Форма заняття

Обладнання: таблиці, плакати, посібники, схеми, моделі, роздатковий матеріал, демонстраційний матеріал, діаграми, література тощо.

Очікуваний результат

Хід заняття

(його структура залежить від типу заняття)

І. Вступна частина

— повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів;

— актуалізація опорних знань;

— мотивація навчальної діяльності гуртківців.

II. Основна частина

— висвітлення керівником матеріалу нової теми;

— оволодіння новими теоретичними та практичними знаннями;

— залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота;

— підведення гуртківців до узагальнень, висновків.

III. Заключна частина

— обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

— загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

— повідомлення завдань на наступне заняття (якщо є);

  • рекомендована література (якщо є).

Коментарі до кожного пункту схеми, які повинні бути відображені при плануванні, оформлені конспекту та проведенні заняття

 

Тема заняття. Формулювання теми має стосуватися фактичного матеріалу заняття, викликати інтерес до почутого. Тема, яка пропонується вихованцям може відрізнятися від теми, записаної в плані за стилем (художній – діловий). Тема повинна чітко, лаконічно, емоційно виражати стислий зміст заняття.

Мета заняття - основа ефективної діяльності педагога та учнів, що визначає характер їх взаємодії. Вона реалізується в спільній діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. В меті заняття формулюється результат, до якого повинні прагнути учасники навчального процесу, і, якщо вона визначена нечітко, чи педагог погано уявляє собі шляхи та способи її досягнення, ефективності заняття важко досягти.

Перш ніж сформулювати триєдину мету заняття педагог повинен знайти відповіді на питання:

- чого має навчити це заняття?

- як допоможе навчальний матеріал в розвитку вмінь та навичок вихованців?

- як вплине на погляди, переконання, почуття, над чим примусить замислитися?

- яке значення цього заняття в загальному процесі освіти і виховання?

Мета заняття: навчальна, розвиваюча, виховна.

Навчальна мета (навчити, познайомити) - передбачає формування практичної діяльності, уміння аналізувати, спостерігати. Спрямована на активізацію уяви та фантазії.

 

Типові формулювання навчальної мети

Навчити, дати уявлення, пояснити, учити, розповісти, розкрити …

Познайомити з інформацією, умовами тощо…

Проконтролювати засвоєння певних (таких) вмінь та навичок, вивчених на попередніх заняттях…

Сформувати (закріпити) певні (такі) навички та вміння… по даному матеріалу (на матеріалі цього заняття)…

Розширити або/і поглибити (збагатити) знання (конкретно названі)…

Узагальнити знання, одержувані з різних джерел (в тому числі самостійно)…

 

Типові формулювання розвиваючої мети

Розвиток розумових операцій – аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати,  класифікувати і т.д.

Розвиток видів мислення (наочно-дійового, наочно-образного, наочно-логічного), уяви (репродуктивної, творчої).

Розвиток якостей розуму (критичності, глибини, широти, швидкості, творчості).

Розвиток сенсорних навичок

Розвиток моторних навичок (точність рухів, їх швидкість, сила, координація і т.д.)

Розвиток вмінь навчальної праці (спостерігати, запам’ятовувати, планувати, здійснювати самоконтроль та ін.)

Розвиток емоційної та вольової сфери (самостійність, уміння володіти собою, впевненість у власних силах, здатність переборювати труднощі)

 

Типові формулювання виховної мети:

Виховання патріотизму (інтерес до теперішнього та майбутнього своєї країни, рідного краю, почуття гордості за свою Батьківщину, за її трударів, готовність до її захисту).

Виховання мотивів навчання (пізнавальні потреби, цікавість та активність).

Виховання мотивів праці (необхідність в ній, намагання принести користь людям, бажання оволодіти професією).

Виховання гуманності (уважного, турботливого ставлення до людей, співчуття, уваги до старших, милосердя).

Виховання колективізму (вимогливості до себе та людей, відповідальності перед колективом, звички рахуватися з думкою оточуючих).

Виховання дисциплінованості, відповідальності.

Формування ціннісного ставлення до праці.

 

 

Типи занять

У центрі уваги позашкільної освіти стоїть особистість дитини з її потребами і інтересами. Тому, краще за все вирішує проблему проведення заняття особистісно-орієнтований підхід.

Заняття в гуртку є особистісно-орієнтованими, спрямовані на покращення якості дитячого життя на основі творчості вихованців і педагогів, принципів самореалізації, максимального збільшення соціального досвіду дитини; духовної єдності особистості і колективу у спільній цікавій діяльності і відпочинку.

В позашкільній педагогіці використовуються як шкільні типи занять та їх форми так і нетрадиційні.

Кожне заняття має свою структуру. Тип заняття визначається наявністю та послідовністю структурних частин. Тип — це орієнтир, спрямованість, характеристика, обличчя.

 

           Класифікація типів занять

Заняття засвоєння нового матеріалу (нових знань, умінь, навичок);

Формування практичних умінь та навичок;

Застосування вмінь та навичок;

Узагальнення;

Контрольне (підсумкове);

Комбіноване.

 

          Форми організації занять

Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагога та вихованців, яка здійснюється в певному режимі та по порядку.

Форми організації занять в позашкільній роботі:

групові: ведеться робота з усією групою, викладається загальний матеріал  (в межах групи можливо виділяти підгрупи);

індивідуальні: передбачено роботу з дітьми, які виявили особливі здібності, які претендують на роль солістів, виконавців головних ролей.

 

Види занять

ділова гра, змагання, театралізоване заняття, взаємонавчання вихованців, залік, творчий звіт, конкурс, рольова гра, концерт, конференція, семінар, екскурсія, салон, мандрівка, імпровізація тощо.

Обладнання:

посібники, газети, журнали, документи тощо;

дидактичний матеріал, наочний матеріал (схеми, моделі, плакати тощо);

відеофільми, комп’ютерні диски, аудіо матеріали.

Обладнання повинне відповідати вимогам часу.

Очікуваний результат – які завдання мають бути вирішені, чого повинні навчитися вихованці.

 

Хід заняття

Структура - поєднання, взаємозв'язок елементів і частин заняття.

Структура залежить від типу заняття.

В структурі заняття можна виділяти дві частини:

постійну (загальну);

змінювану.

І. Вступна частина.

Організаційний момент - перевірте готовність дітей до уроку, підтримуйте порядок і дисципліну протягом усього заняття.

Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів.

Тема, мета заняття повинні оголошуватися обов’язково, назва теми, мета, завдання мають бути адаптованим до сприйняття дітей.

Поясніть важливість теми.

Зробіть мету заняття метою вихованців.

Формуйте мету, орієнтуючись на потреби та інтереси вихованців.

Формулюйте конкретні навчальні завдання, якими повинні оволодіти учні.

Нагадуйте тему, мету і завдання протягом заняття.

Концентруйтесь на знаннях і уміннях, що відповідають інтересам і потребам вихованців.

Поради керівникам гуртків

 

Актуалізація опорних знань – на цьому етапі педагог активізує роботу вихованців, з’ясовуючи  наявні у них знання, отримані на уроках різних дисциплін  чи життєвого досвіду. Суттєвою ознакою цього етапу є активне висловлювання дітей, а педагог  слухає, робить акценти на тих відповідях, які наближають дітей до теми і завдань заняття.

Мотивація навчальної діяльності вихованців дає можливість переконати їх у необхідності виконання даної роботи, засвоєнні відповідних знань, умінь тощо. Щоб у вихованців не виникало пасивності під час проведення заняття, потрібно їх націлювати на певний вид діяльності.  На цьому етапі доцільно застосовувати методи для створення проблемних ситуацій, щоб викликати у дітей здивування, інтерес до теми заняття тощо.

 

II. Основна частина

перевірка в дітей знань та вмінь, які вони вже мають для підготовки до вивчення нової теми;

висвітлення керівником матеріалу нової теми (ознайомлення з новими знаннями та вміннями, показ зразка формування);

оволодіння вихованцями новими теоретичними та практичними знаннями (вправи на освоєння нових знань, умінь, навичок за зразком);

залучення вихованців до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота (перенос засвоєних знань, умінь, навичок у подібну ситуацію, завдання творчого характеру);

підведення гуртківців до узагальнень, висновків.

Засвоєння нових навчальних компетентностей:

нові поняття, терміни, способи їх засвоєння;

визначення пізнавальних навчальних задач заняття (про що діти повинні дізнатись і що засвоїти);

самостійна робота та її зміст;

проблемні та інформаційні питання;

варіанти вирішення проблеми;

варіанти закріплення вивченого матеріалу.

Формування навчальних способів діяльності:

конкретні вміння й навички для відпрацювання;

види самостійних робіт і вправ;

способи «зворотного» зв'язку з вихованцями.

 

Поради керівникам гуртків

 

1. Почніть заняття енергійно. Необхідно вести заняття так, щоб кожний вихованець із початку до кінця заняття був зайнятий справою.

2. Захоплюйте вихованців цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору усю групу.

3. Запобігайте спробі порушити робочий порядок, проводьте інструктажі з ОП та ТБ.

Звертайтесь трохи частіше з проханням, запитаннями до тих, хто може зайнятись на занятті іншою справою.

Дайте вказівки вихованцю, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки керівника гуртка треба виконувати обов’язково.

 

III. Заключна частина (підведення підсумків заняття)

обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

повідомлення завдань на наступне заняття (якщо є);

рекомендована література (якщо є).

 

Поради керівникам гуртків

 

Рефлексія – це усвідомлення вихованцями результатів власної діяльності на занятті.

Орієнтовна схема: педагог пропонує порівняти заплановані завдання  з одержаними результатами, встановити зв'язок між тим, що вже відомо для виготовлення об’єкту проектування, і тим, що необхідно ще зробити чи яких знань, умінь набути.

Що нового дізнались на занятті?

Чого навчились? Яку роботу виконали?

Які завдання були визначені на занятті?

Чому отримали саме такий результат на практичній роботі?

Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи?

Де можна використати набуті знання та вміння?

 

 Закінчуйте заняття загальною оцінкою. Оцінюйте вихованців за старанність. Подякуйте усій групі й окремим вихованцям. Нехай вихованці відчують почуття задоволеності від результатів праці на занятті.

Припиняйте заняття на перерву. Нагадуйте про обов’язки чергового.

Утримуйтесь від зайвих зауважень.

Не допускайте конфліктів із цілою групою, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його розв’язування.

Пам’ятайте: там, де є сумніви у правоті керівника гуртка, не кажучи про ті випадки, коли вина його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на користь учнів.

 

Закінчення заняття

керівник  гуртка  зобов’язаний 

вимкнути  електроприлади,

станки, освітлення, перевірити крани,

закрити кімнату;

керівник гуртка вносить

в  план-конспект  свої  зауваження,

пропозиції, спостереження…

 

 

Поради керівникам гуртків

 

Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 

Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

Підкреслюй інтерес дітей до нового.

Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.

Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.

Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

Розсіюй страх у талановитих дітей.

Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

Розвивай критичне сприйняття дійсності.

Вчи доводити починання до логічного завершення.

Впливай особистим прикладом.

Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.

Пам'ятай, що учень "...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити" (К.Д.Ушинський).

 

Педагогічні прийоми  (адаптована методика Гіна „Конструктор занять« ):

 

Лови помилку - поясняючи матеріал, керівник навмисно допускає помилку.

Відстрочена відгадка - на початку заняття керівник дає загадку (дивовижний факт), відгадку до якого, ключ до розуміння буде надано в процесі заняття.

Фантастичне припущення або Здивуй - керівник доповнює реальну ситуацію фантастикою. Цей прийом дає можливість подивитися на звичні речі з незвичної точки зору.

Щедра оцінка - заохочувальний прийом для невпевнених в собі дітей (словом, інтонацією, жестом)

Дитяче журі - керівник дає можливість гуртківцям не тільки оцінити роботу товаришів, але й розвивати вміння дітей аналізувати, відбирати вагомі критерії оцінки, обґрунтовувати свої висновки

Ідеальна оцінка - учням пропонуються самим поставити собі оцінки за виконану роботу. за концертний виступ, за підсумки одного заняття.

Райтінг - завершуючи роботу, гуртківець сам ставить собі оцінку.

За ту саму роботу оцінку ставить і керівник.

Приваблива мета - перед гуртківцем ставиться проста, розумна і приваблива для них метаю, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог.

Навчи іншого - кожен гуртківець має змогу виступити ти в привабливій для себе ролі вчителя, наставника.

Хто краще - момент змагання, як засіб активізації уваги, навчальної активності завжди був дієвим.

Розширення поля оцінок - для позашкільного закладу, де відсутні оцінки, використання цього прийому дає широкій простір керівникові для урізноманітнення і емоційного оцінювання роботи гуртківців.

Кредит довіри - оцінювання роботи в „кредит". Враховуючи те, що позашкільний заклад не маніпулює оцінками, головною мотивацією навчання в нас є виключно інтерес.

Точка зору - привчає гуртківців аналізувати, оцінювати, аргументувати свої думки.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Українське ділове мовлення. Календар свят
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів

Станція Юних Техніків © 2020
Анализ сайтов, проверка тиц, google pr Счетчик PR-CY.Rank Счетчик тИЦ и PR Яндекс.Метрика